"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

1تعداد مسافران
2اطلاعات فردی
3اطلاعات پرواز
4پرداخت